Prawo powszechnie obowiązujące

 

Zadania obrony cywilnej normuje Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska ratyfikowała 19 września 1991 r. Tym samym na mocy art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisy tego protokołu stały się częścią polskiego porządku prawnego, a co się z tym wiąże należy je stosować wprost.

W rozumieniu Protokołu Dodatkowego I określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub nie których wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Są to następujące zadania:
1. służba ostrzegawcza;
2. ewakuacja;
3. przygotowanie i organizowanie schronów;

4. obsługa środków zaciemnienia;
5. ratownictwo;
6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
7. walka z pożarami;
8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
13. doraźne grzebanie zmarłych;
14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

 

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI cz. I

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI cz. II.

 

EWAKUACJA LUDNOŚCI_INFORMACJA

ZASADY POSTĘPOWANIA

ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH

 

ORGANY I ZADANIA OC

Prawo krajowe_OBRONA CYWILNA

PORADNIK CHEMICZNY  CZY WIESZ JAK SIĘ ZACHOWAĆ?!

ZABYTKI PORADNIK_CHROŃMY ZABYTKI

Print Friendly, PDF & Email