POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, jako organ pomocniczy Starosty w wykonywaniu zadań zarządzania kryzysowego , działa w obecnym kształcie m.in. na podstawie Zarządzenia Nr 2.2019 Starosty Obornickiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządzenia Nr 3.2019 Starosty Obornickiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do ogólnych zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście Obornickiemu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”;
 • Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”.
 • Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
 • Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
 • Dokumentowanie działań.

 

 1. W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
 • Przewodniczący Zespołu – Starosta Obornicki;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. planowania – Wicestarosta Obornicki,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Członkowie Zespołu:
 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach;
 2. Komendant Powiatowy Policji w Obornikach;
 3. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia;
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach;
 5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach;
 6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach;
 7. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z s. w Rogoźnie;
 8. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.

 

 1. W zależności od rodzaju i rozmiaru zagrożenia, w pracach Zespołu mogą. uczestniczyć m.in (wyznaczeni lub zaproszeni przez Przewodniczącego) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz społecznych organizacji ratowniczych:
 • Burmistrzowie i Wójt gmin wchodzących w skład powiatu;
 • Przedstawiciele Komendantów WSzW i WKU w Poznaniu;
 • Sekretarz Powiatu;
 • Skarbnik Powiatu;
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego;
 • Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych;
 • pracownicy PCZK;
 • przedstawiciel KP PSP;
 • przedstawiciel KP Policji;
 • przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych (np. WOPR);
 • inne osoby (eksperci, specjaliści).

 

Posiedzenie PZZK_18_12_17

 

Print Friendly, PDF & Email