Celem działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach (PCZK Oborniki) jest wspomaganie działań Starosty Obornickiego w realizacji i przekazywaniu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji Starosty i organów uprawnionych do uruchamiania i realizacji zadań ujętych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu Obornickiego”, a także w „Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”.

Do zadań PCZK Oborniki, należy w szczególności:

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. Niezwłoczne powiadomienie (w przypadku otrzymania informacji) Starosty Obornickiego o powstaniu sytuacji kryzysowej, innego rodzaju nadzwyczajnego zagrożenia oraz o wystąpieniu na terenie powiatu istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 3. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej tj. Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (zwanego dalej WCZK), PCZK powiatów ościennych oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego (GCZK) gmin Powiatu Obornickiego.
  Do zadań w tym zakresie należy w szczególności:

  1. przyjmowanie i przesyłanie: komunikatów, ostrzeżeń i meldunków meteorologicznych, hydrologicznych, informacji o zagrożeniach oraz innych danych mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu,
  2. przekazywanie meldunków dobowych, okresowych i sytuacyjnych do WCZK o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Obornickiego;
  3. obsługiwanie łączności radiowej w sieci Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego podczas treningów, ćwiczeń oraz pełnienia dyżuru;
  4. przekazywanie meldunków doraźnych i dobowych w systemie Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR).
 4. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności – zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz przyjętymi w tym zakresie procedurami;
 5. Współpraca (w zależności od zaistniałej sytuacji oraz potrzeb) z podmiotami realizującymi monitoring środowiska poprzez przekazywanie posiadanych informacji
  i danych teleadresowych uprawnionym podmiotom, w szczególności takim jak:

  1. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu,
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach,
  3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach,
  4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach,
  5. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach,
  6. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach,
  7. Komendant Powiatowy Policji w Obornikach,
  8. Burmistrz Obornik, Burmistrz Rogoźna, Wójt Gminy Ryczywół;
 6. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, głównie poprzez wymianę informacji i danych teleadresowych podmiotów mogących udzielić pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu akcji;
 7. Realizacja zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa – zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz przyjętymi w tym zakresie procedurami;
 8. Współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu w zakresie uruchamiania Akcji Kurierskiej, Host Nation Support (HNS), oraz realizacji przedsięwzięć na rzecz podwyższania gotowości obronnej państwa;
 9. Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.