POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

OGÓLNE ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście Obornickiemu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”;
 • Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”.
 • Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
 • Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
 • Dokumentowanie działań.

SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 • Przewodniczący Zespołu – Starosta Obornicki;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. planowania – Wicestarosta Obornicki,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Inspektor Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich,
 • Członkowie Zespołu:
 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach;
 2. Komendant Powiatowy Policji w Obornikach;
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach;
 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach;
 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach;
 6. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z s. w Rogoźnie;
 7. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Obornikach.

W zależności od rodzaju i rozmiaru zagrożenia, w pracach Zespołu mogą. uczestniczyć m.in (wyznaczeni lub zaproszeni przez Przewodniczącego) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz społecznych organizacji ratowniczych:

 • Burmistrzowie i Wójt gmin wchodzących w skład powiatu;
 • Przedstawiciele Komendantów WSzW i WKU w Poznaniu;
 • Sekretarz Powiatu;
 • Skarbnik Powiatu;
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego;
 • Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych;
 • pracownicy PCZK;
 • przedstawiciel KP PSP;
 • przedstawiciel KP Policji;
 • przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych (np. WOPR) oraz stowarzyszeń działających na terenie powiatu (np. APLAGA);
 • inne osoby (eksperci, specjaliści).